Popup Date Time Portlet

BannerPortlet

Blogs

tuyendung.bkav.com.vn

Lỗi: Blind sql injection.

Nguy cơ: Cao

Cảm ơn một bạn giấu tên đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

Bkav Safe Box

Lỗi: Bypass Security

 

Nguy cơ: Trung bình

 

Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Phước đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

mobile.bkav.com.vn

Lỗi: Time based SQL injection

Nguy cơ: Cao

Cảm ơn bạn Hoàng Quốc Thịnh đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

Home.vn

Lỗi: XSS

Nguy cơ: Trung bình

Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Phước đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

emeeting.vn

Lỗi: CSRF

Nguy cơ: Trung bình

Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Phước đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

Showing 41 - 45 of 61 results.
Items per Page 5
of 13

Blogs Aggregator

Recent Posts

Store Portlet

Archives

Vote Baby Portlet