Popup Date Time Portlet

BannerPortlet

Blogs

Cải tiến

  • Client hỗ trợ mô hình tham gia vào AD với user quyền bị giới hạn
  • Thay đổi cơ chế query database, giảm số lần query
  • Thêm công cụ chuyển công văn giữa các đơn vị  và áp dụng chữ ký điện tử, mã hoá, nén các công văn này

Xử lý vấn đề

 

Xoá mail không focus vào mail đầu tiên

 

Blogs Aggregator

Recent Posts

Store Portlet

Archives

Vote Baby Portlet