Popup Date Time Portlet

Popup Date Time Portlet is temporarily unavailable.

BannerPortlet

BannerPortlet is temporarily unavailable.

Blogs

Cải tiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Mã hóa nội dung file account
  • Thêm cơ chế cho phép người soạn văn bản có thể nhập thông tin phát hành văn bản
  • Phân loại văn bản theo catalog

 

Xử lý vấn đề:

 

 

1. Lỗi tràn bộ đệm khi giải mã các trường From, To trong thư

 

Nguy cơ: Thấp

 

Cảm ơn MinhBQ đã thông báo vấn đề này tới chúng tôi

 

2. Lỗi mất focus khi có notify thông báo có thông tin mới

 

3. Chặn script, object, applet,..trong hiển thị nội dung HTML

 

Nguy cơ: Thấp

 

4. Lỗi Ghost characters

 

Nguy cơ: Trung bình

Blogs Aggregator

Recent Posts

Store Portlet

Store Portlet is temporarily unavailable.

Vote Baby Portlet

Vote Baby Portlet is temporarily unavailable.